Cenník interiérových služieb

Zameranie 7€/m2

Na začiatku procesu tvorby interiéru je potrebné okrem dôkladného rozhovoru s klientom zdokumentovať aktuálny stav v digitálnej forme. Pokiaľ ho nemáte, dokumentáciu spracujeme.

Približná dĺžka spracovania 10 pracovných dní

 

Návrh interiéru 50€/m2

Návrh je kreatívnou fázou spájajúcou požiadavky klientov, danosti priestoru a skúsenosti architekta a dizajnéra. Odohráva sa vo viacerých krokoch a výsledkom je finálne zvolené riešenie pôdorysov, materiálov a prvkov odprezentované vizualizáciami a vzorkami.

Približná dĺžka spracovania 20 pracovných dní po prvú konzultáciu, následne podľa komunikácie s klientom

 

Projekt interiéru 50€/m2

Projekt interéru je technickou fázou. Nadväzuje na návrh interiéru a jeho výstupom je výkresová dokumentácia potrebná pre nacenenie a realizáciu interéru.

Približná dlžka spracovania 25 - 40 pracovných dní podľa rozsahu interiéru

ukážka

 

Autorský dozor

V prípade, že následne realizujeme projekt v našom štúdiu, autorský dozor nie je spoplatnený. V prípade realizáciou inou spoločnosťou je autorsky dozor dohodnutý individuálne.

* Cena je odvodená od zastavanej plochy všetkých podlaží. Minimálna plocha je 30m2

Cenník architektúra

Architektonicky návrh 20€/m2*

Architektonický návrh je úvodnou, kreatívnou fázou formujúcou podobu rodinného domu. Spája požiadavky klienta, danosti pozemku, reguláciu územia so skúsenosťami architekta. Odohráva sa vo viacerých krokoch od variant pôdorysu, formovania vizuálnej podoby až po doladenie finálneho riešenia po konzultáciach s klientom. Výsledkom je finálna podoba dispozičného, hmotového a výtvarného prevedenia domu prezentovaná pôdorysmi a 3D vizualizáciami.

Približná dĺžka spracovania 20 pracovných dní po prvú konzultáciu, následne podľa komunikácie s klientom

ukážka

 

Projekt stavby 70€/m2* **

Projektové riešenie vychádza z finálnej podoby architektonického návrhu. Jedná sa o jednostupňový projekt, slúžiaci na povolovací proces aj pre realizáciu stavby. Štandartne pozostáva z projektov: architektúra, statika, elektroinštalacie, zdravotechnika, vykurovanie, zdroj tepla, energetické posúdenie, posúdenie požiarnej bezpečnosti a výkaz-výmer pre všetky profesie

Približná dĺžka spracovania 50 pracovných dní

ukážka

 

Autorský dozor

V prípade, že následne realizujeme projekt v našom štúdiu, autorský dozor nie je spoplatnený. V prípade realizáciou inou spoločnosťou je autorsky dozor dohodnutý individuálne.

* Cena je odvodená od zastavanej plochy všetkých podlaží. Minimálna plocha je 120m2
** V prípade potreby samostatných projektov pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie bude cena stanovena individuálne. Cena neobsahuje stavebné objeky mimo domu a IS mimo riešeného pozemku.